Συμβουλευτικές Υπηρεσίες


Η κα Αγγελική Πιτσόλη με ιδιαίτερο σεβασμό προς τον Άνθρωπο, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και αναλαμβάνει έργα στους τομείς πολιτισμού, ιδιωτικής ασφάλισης και επικοινωνίας. Mε γνώμονα την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων προσφέρει τις κατάλληλες επαγγελματικές λύσεις για κάθε ενδιαφερόμενο.

Υπηρεσίες Πολιτισμού:  αναλαμβάνει για ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, και φυσικά πρόσωπα, τη διοίκηση και διαχείριση έργων με σκοπό την ανάδειξη θεμάτων πολιτισμού. Μελετώντας σε βάθος τις στρατηγικές επιδιώξεις του κάθε πελάτη, προτείνει την κατάλληλη πολιτιστική πολιτική και μετέχει ενεργά στην υλοποίησή της. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών όπως ενδεικτικά :

Υπηρεσίες Επικοινωνίας:  αναλαμβάνει για φυσικά πρόσωπα και δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τη διαμόρφωση, προστασία και ανάδειξη της επωνυμίας και του έργου τους. Μελετώντας σε βάθος τις στρατηγικές επιδιώξεις του κάθε πελάτη, προτείνει την κατάλληλη επικοινωνιακή πολιτική και μετέχει ενεργά στην υλοποίησή της. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εργασιών όπως ενδεικτικά :

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης: αναλαμβάνει για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σεμινάρια, διαλέξεις, εκπαιδεύσεις και εν γένει διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων: 

Υπηρεσίες Ιδιωτικής Ασφάλισης:  αξιολογεί τις ασφαλιστικές ανάγκες φυσικών και νομικών προσώπων και προτείνει τις κατάλληλες λύσεις για κάθε άνθρωπο. 

Οι υπηρεσίες που προσφέρει καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως ενδεικτικά: 

Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες φερεγγυότητα: Generali, Interamerican, Eurolife FFH, Εθνική, ERGO, Allianz, Ατλαντική Ένωση, Intersalonika, Μινέττα, Υδρόγειος, LLOYDS, ARAG κ.α.


Επικοινωνήστε προσωπικά με την κα Αγγελική Πιτσόλη και λάβετε τη δική σας εξατομικευμένη συμβουλή