''Επικοινωνία, Διαφήμιση και η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας στην Ελλάδα'' : Η Διπλωματική Εργασία της κας Αγγελικής Πιτσόλη στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΚΠΑ


Η διπλωματική εργασία της κας Αγγελικής Πιτσόλη με θέμα ''Επικοινωνία, Διαφήμιση και η Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας στην Ελλάδα'' , για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ''Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα'', δημοσιεύτηκε στο Ιδρυματικό Αποθετήριο/Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ.

Ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει την εργασία στη Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών - Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου. Η εργασία εκπονήθηκε το 2022 με έρευνα δεδομένων 2021-2022 και βαθμολογήθηκε με άριστα απο την τριμελή εξεταστική επιτροπή.


Η κα Αγγελική Πιτσόλη ευχαρίστησε εγκάρδια του καθηγητές κ.κ. Στυλιανό Παπαθανασόπουλο, Αικατερίνη Σταυριανέα και Αντώνιο Αρμενάκη, που καθοδήγησαν και στήριξαν την επιτυχή ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού της και αφιέρωσε τη διπλωματική της εργασία ''..στον Τριαδικό Θεό, στον εαυτό μου γιατί έπειτα από είκοσι έτη, έφτασα στον προορισμό μου, στους γονείς μου Γιώργο και Ελένη και στον πνευματικό μου γονέα Νίκο και στους συνεπείς παλαιάς κοπής..'' .

Το περιεχόμενό της διπλωματικής εργασίας πραγματεύεται την επίδραση των επιστημών της Επικοινωνίας και της Διαφήμισης στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας στην Ελλάδα. Μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης επιχειρείται η κατανόηση της εικόνας του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, ο τρόπος και το μέγεθος που η επικοινωνία και η διαφήμιση επηρεάζουν την εικόνα αυτή καθώς και η χρησιμότητα της Ιδιωτικής Ασφάλισης Υγείας στην κοινωνία. Το ιδιαίτερο ερώτημα που επιχειρείται να προσεγγιστεί είναι εάν και πώς η Επικοινωνία και η Διαφήμιση δύναται να συμβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν.

Στο πλαίσιο της εργασίας πραγματοποιήθηκαν δύο έρευνες.

Η πρώτη έρευνα αφορά την καταγραφή στοιχείων και την ανάλυση του περιεχομένου κατόπιν ελέγχου για το έτος 2021, των social media δέκα κορυφαίων ασφαλιστικών εταιρειών, με προϊόντα υγείας στην Ελλάδα όπως Allianz Greece, Generali Hellas, Eurolife FFH, Interamerican, Groupama, ERGO Hellas, NN Hella, Εθνική Ασφαλιστική, Ατλαντική Ένωση και Ευρωπαϊκή Πίστη. Η δεύτερη έρευνα αφορά τη γνώμη των Ελλήνων και Ελληνίδων καταναλωτών για την ιδιωτική ασφάλιση υγείας και την επίδραση που έχουν η Επικοινωνία και η Διαφήμιση στην απόφασή τους να αγοράσουν ή να μην αγοράσουν προϊόντα υγείας.

Η εργασία των 318 σελίδων περιλαμβάνει 3 κεφάλαια θεωρίας, 2 κεφάλαια αποτελεσμάτων των 2 ερευνών, ανάλυση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων με επαγωγική και περιγραφική στατιστική, 208 αναφορές ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, 63 πίνακες, 86 γραφήματα, 44 εικόνες και συζήτηση αποτελεσμάτων.

Τα περιεχόμενα της διπλωματικής εργασίας σε κεφάλαια:

Πίνακας Περιεχομένων

Δήλωση Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

Αφιέρωση

Περίληψη

Abstract

Κατάλογος Πινάκων

Κατάλογος Γραφημάτων

Κατάλογος Εικόνων

Ευχαριστίες

Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2. Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας

2.1 Θεσμός και έννοιες Ιδιωτικής Ασφάλισης

2.1.1 Ποσοτική και ποιοτική διάσταση της αξίας της ανθρώπινης ζωής

2.1.2 Ο Θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης και σύντομη ιστορική αναδρομή

2.1.3 Η έννοια και οι παροχές της ιδιωτικής ασφάλισης

2.1.4 Κλάδοι ασφάλισης υγείας

2.2. Ασφαλιστική Σύμβαση

2.2.1 Η έννοια της ασφαλιστικής σύμβασης

2.2.2 Περιεχόμενο ασφαλιστικής σύμβασης

2.2.3 Καθορισμός πρώτου ασφαλίστρου και πλαίσιο περιοδικών αναπροσαρμογών παροχών και ασφαλίστρων

Κεφάλαιο 3. Δικαιώματα καταναλωτών, Εποπτεία και Θεσμικό πλαίσιο Χρηματοοικονομικά μεγέθη, Σύγχρονο Περιβάλλον

3.1 Ιδιωτική ασφάλιση και δικαιώματα καταναλωτών

3.1.2 Δικαίωμα εναντίωσης και υπαναχώρησης

3.1.3 Δικαίωμα αιτίασης παραπόνου και δήλωση δυσαρέσκειας

3.1.4 Δικαίωμα προσφυγής στο Συνήγορο του Καταναλωτή

3.1.5 Δικαίωμα προσφυγής στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

3.1.6 Δικαίωμα στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

3.1.7 Δικαίωμα αξιώσεων αποζημίωσης από ασφαλιστήριο υγείας

3.2 Εποπτεία και Θεσμικό Πλαίσιο Ιδιωτικής Ασφάλισης

3.2.1 Θεσμικό Πλαίσιο Ιδιωτικής Ασφάλισης

3.2.2 Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής

3.2.3 Πωλήσεις Ασφαλιστικών Προϊόντων από Απόσταση-Οnline

3.2.4 European Insurance Occupational Pensions Authority and Covid-19

3.2.5 European Data Protection Board

3.3 Χρηματοοικονομικά Μεγέθη Ιδιωτικής Ασφάλισης

3.3.1 Στατιστικά Στοιχεία Ιδιωτικής Ασφάλισης

3.3.2 Φερεγγυότητα ΙΙ και Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα

3.3.3 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Covid-19

Κεφάλαιο 4. Επικοινωνία, Διαφήμιση και Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας

4.1 Επικοινωνία και Διαφήμιση

4.2 Διαφημιστικό μήνυμα και τεχνικές διαφήμισης

4.3 Χρηματοοικονομική διαφήμιση και εκπαίδευση κοινού

4.4 Πωλήσεις και Ικανοποίηση

4.5 Διαφήμιση και ισότητα των ανθρώπων

4.6 Φήμη εταιρείας και κοινό

4.7 Πανδημία και ασφάλιση υγείας

4.8 Health 2.0 και Social Media

Κεφάλαιο 5. Μεθοδολογία Έρευνας

5.1 Έρευνα ανάλυσης περιεχομένου στα social media των Ασφαλιστικών Εταιρειών

5.2 Έρευνα δημοσκόπησης για την Επικοινωνία, τη Διαφήμιση και την Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας

Κεφάλαιο 6. Αποτελέσματα

6.1 Έρευνα ανάλυσης περιεχομένου στα social media των ασφαλιστικών εταιρειών

6.1.1 Ασφαλιστικές εταιρείες και social media

6.1.1.I Allianz Greece

6.1.1II Generali Hellas

6.1.1.III Eurolife FFH

6.1.1.IV Interamerican

6.1.1.V Groupama

6.1.1.VI ERGO Hellas

6.1.1.VII NN Hellas

6.1.1. VIIΙ Εθνική Ασφαλιστική

6.1.1.ΙX Ατλαντική Ένωση

6.1.1.Χ Ευρωπαϊκή Πίστη

6.1.2 Ερευνητικά Ερώτημα και Υποθέσεις

6.1.2.Ι Ερευνητικά ερωτήματα

6.1.2.ΙΙ Ερευνητικές υποθέσεις

6.2 Έρευνα δημοσκόπησης για την επικοινωνία, τη διαφήμιση και την ιδιωτική ασφάλιση υγείας

6.2.2.I Γενικά Χαρακτηριστικά

6.2.2.ΙΙ Ερευνητικά ερωτήματα

6.2.2.ΙΙΙ Ερευνητικές υποθέσεις

Κεφάλαιο 7. Συζήτηση Αποτελεσμάτων

7.1 Συζήτηση Αποτελεσμάτων της έρευνας ανάλυσης περιεχομένου στα Social Media των Ασφαλιστικών Εταιρειών

7.2 Συζήτηση Αποτελεσμάτων της Δημοσκόπησης για την Επικοινωνία, τη Διαφήμιση και την Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας

7.3 Συνολικά Αποτελέσματα Έρευνας


Βιβλιογραφία

Παραρτήματα


Ο/η ενδιαφερόμενος/η μπορεί να αναζητήσει τη διπλωματική εργασία και στατιστικά στοιχεία στο Ιδρυματικό Αποθετήριο/Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΕΚΠΑ στην παρακάτω διεύθυνση και στο email info@apitsoli.gr :