Νομοθεσία


Νομοθεσία Ιδιωτικής Ασφάλισης


 • NOMOI

Νόμος 4583/2018 για τη μεταφορά στην ελληνική νομοθεσία της οδηγίας IDD

Με δύο και πλέον μήνες καθυστέρηση από την ημερομηνία που προέβλεπε η οδηγία 2016/97/EE για τη διανομή των ασφαλιστικών προϊόντων τέθηκε σε ισχύ στις 18.12.2018 ο ν. 4583/2018, με τον οποίο μεταφέρθηκαν οι σχετικές κοινοτικές διατάξεις στην ελληνική νομοθεσία.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει ο ν. 4583/2018 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, αφορά στην υπαγωγή των απευθείας πωλήσεών τους στις νέες απαιτήσεις αλλά και στη δημιουργία πρόσθετων υποχρεώσεων οργανωτικής φύσης για γραπτές πολιτικές, διαδικασίες και εσωτερική λειτουργία. Ο νέος νόμος κινούμενος με στόχο τον εκσυγχρονισμό επέφερε και τροποποιήσεις εθνικού ενδιαφέροντος περιορίζοντας τις κατηγορίες των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σε τρεις (πράκτορες, συντονιστές πρακτόρων και μεσίτες) μετά την απορρόφηση της κατηγορίας του ασφαλιστικού συμβούλου από την κατηγορία του πράκτορα.


 • ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

(Νόμος 4364/5-2-2016 ΦΕΚ 13)

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Κανονισμός Συμπεριφοράς των (Αντ)Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών (ΠΕΕ 86/5-4-2016)

Εξέταση Αιτιάσεων από Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητών (ΠΕΕ 89/5-4-2016)


 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ν.Δ. 400/1970 (Φ.Ε.Κ. Α' 10) "Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως", όπως ισχύει τροποποιημένος.

[ανεπίσημη κωδικοποίηση] - [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]

 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Απόφαση ΕΠ.Ε.Ι.Α. υπ΄αριθμ. 3/133/18.11.2008 "Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων κατά ζημιών"

[παραπομπή στο site της ΤτΕ] - [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]

Υ.Α. Κ3-4382/7-6-2001 (Φ.Ε.Κ. Β' 847) "Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της Απόφασης Κ3-3974/11-10-1999 (ΦΕΚ 8334/18-10-1999, τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ) "Ρύθμιση θεμάτων ασφαλίσεων ζωής (τεχνικά αποθέματα - μαθηματικά αποθέματα - πίνακες ζωής και νοσηρότητας, ανικανότητας - τεχνικά επιτόκια - τιμολόγηση - βιβλίο τεχνικών σημειωμάτων και όρων - βεβαίωση αναλογιστού -ειδικό αρχείο στις Unit Linked Life Insurances)", όπως ισχύει".

Υ.Α. Κ3-9124/30-11-2001 (Φ.Ε.Κ Β' 1616) "Αναπροσαρμογή των ανωτάτων εγγυημένων τεχνικών επιτοκίων για τις μακροπρόθεσμες εγγυημένες ασφαλίσεις ζωής".

 • ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Π.Δ. 148/1984 (Φ.Ε.Κ. Α' 47) "Καθορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις"

Π.Δ. 64/1999 (Φ.Ε.Κ. Α' 74) "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 148/1984 "περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις"


 • ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

Ν.Δ. 551/1970 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114) "Περί Ιδιωτικής Ασφαλίσεως Πλοίων και Αεροσκαφών"

 • ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. Α' 183) "Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει τροποποιημένος. [ανεπίσημη κωδικοποίηση]

Π.Δ. 190/2006 (Φ.Ε.Κ. Α' 196) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)."

Υ.Α. Κ3-8010/8.8.2007 (Φ.Ε.Κ. Β' 1600) "Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων-εξετάσεων που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές & επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση"

ΠΔ/ΤΕ 2647 7.11.2011 “Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών”. [παραπομπή στο site της ΤτΕ]

 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 110) «Κωδικοποίηση διατάξεων του Ν. 489/1976 (Φ.Ε.Κ. Α' 331) "Περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης", όπως ισχύει τροποποιημένο"

[ανεπίσημη κωδικοποίηση] - [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]

Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 100) "Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις."

ΕΠΑΘ 3/5/26.1.2011 Διαδικασία διακανονισμού και καταβολής στους δικαιούχους αποζημίωσης από σύμβαση ιδιωτικής ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης από τη χρήση αυτοκινήτων και συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

[παραπομπή στο site της ΤτΕ]

Ν. ΓπΝ'/1911 "Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης"

 • ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Ν. 3651/2008 (Φ.Ε.Κ. Α' 44) "Οδική βοήθεια οχημάτων"

 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ν. 2496/1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 87) "Ασφαλιστική σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις". [ανεπίσημη αγγλική μετάφραση]

 • ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Υ.Α. Ζ1-629/2005 (Φ.Ε.Κ. Β' 720) "Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές -Προσαρμογή του ν. 2251/1994 για την "Προστασία των καταναλωτών" (Φ.Ε.Κ. Α' 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 "σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ" (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L. 271 της 9.10.2002, σ.0016-0024).

 • ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ν. 3229/2004 (Φ.Ε.Κ. Α' 38) "Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις"

Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών."

 • ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ

Ν. 3867/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 128) "Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών." [Άρθρα 3-13]GDPR - Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων


 • NOMOI

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4624 Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)